Biblioteczka PTEM

1. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.), Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze”, Kraków 2013, s. 252.

psychologia mediów

Nie potrzebujemy już tylko dostępu do informacji i wiedzy, nowe media i technologie przestały nam służyć jedynie do komunikowania się z innymi, lecz stały się ważnym elementem naszego życiowego doświadczenia, którego istotą jest stworzenie silnej, emocjonalnej więzi człowieka z różnymi produktami kultury masowej, w tym przekazami medialnymi czy urządzeniami. […]

Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, to publikacja w której zaprezentowano wyraźną cezurę pomiędzy okresem, kiedy psycholodzy zajmowali się wyłącznie efektem bądź wpływem mediów i prowadzili badania nad klasycznymi mediami, takimi jak film, radio i telewizja, a okresem, w którym niebagatelne znaczenie w naszym życiu coraz bardziej mają nowe media i technologie, wdzierające się ekspansywnie w przestrzeń prywatną, społeczną i publiczną. Zaproponowano Czytelnikom refleksję nad rolą psychologii w kontekście kontaktu człowieka z mediami (głównie telewizją i internetem) oraz nowymi technologiami. W tomie znajdują się zarówno artykuły teoretyczne, wprowadzające w problematykę, jak i odnoszące się do zagadnień szczegółowych, analizujące określone zjawiska i problemy. Autorami tekstów są głównie psycholodzy, reprezentujący różne ośrodki naukowe z całej Polski.

fragment Wstępu Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek

Więcej informacji: http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/wspolczesna-psychologia-mediow,1494.html

2. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.), „Człowiek – technologia – media. Konteksty kulturowe i psychologiczne”, Kraków 2014, s. 206.

Bez tytułu

Zgromadzone w niniejszym tomie artykuły w różnym stopniu koncentrują się na relacji człowieka z technologią i mediami, ukazują technologiczno-medialny wpływ na różne płaszczyzny funkcjonowania człowieka, zarówno w sferze psychologicznej, jak i społecznej, edukacyjnej czy kulturowej. Ich autorami są głównie psycholodzy, kulturoznawcy oraz pedagodzy, dzięki czemu otrzymujemy interdyscyplinarne i wieloaspektowe spojrzenie na omawianą problematykę.

Autorom artykułów zgromadzonych w tomie udało się ukazać niektóre z kluczowych związków człowieka z technologią i mediami. Mamy nadzieję, że problematyka ta stanie się źródłem inspiracji dla kolejnych debat i konferencji poświęconych tym zagadnieniom, właśnie w takim interdyscyplinarnym ujęciu, które daje szansę wielostronnego i wielokontekstowego ujęcia tematu. A właśnie tego wymagają nasze czasy, cywilizacja medialna, w której funkcjonujemy i jaką nadal współkreujemy. 

Więcej informacji: http://www.impulsoficyna.com.pl/katalog/czlowiek-technologia-media,1625.html

 

3.  Agnieszka Ogonowska, „Uzależnienia medialne, czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów”, Kraków 2014, s. 124.

uzaleznienia-medialne-okladka(1)

Z recenzji prof. UAM Jacka Pyżalskiego:

„Książka A. Ogonowskiej traktuje o sytuacjach, w których ludzie (głównie dzieci i młodzież) wykorzystują media w sposób dysfunkcjonalny – to znaczy taki, który okazuje się szkodliwy zarówno dla samego użytkownika, jak i jego otoczenia społecznego. Głównym obszarem zainteresowania Autorki są uzależnienia medialne, chociaż podjęto w książce także problematykę szerzej rozumianych zachowań ryzykownych online, np. agresji elektronicznej. Sposób narracji i struktura książki lokują ją wśród podręczników przeznaczonych dla profesjonalistów praktyków i studentów kierunków społecznych. Kompetentna książka z tej problematyki (szczególne z silnie zaznaczonym w strukturze fragmentem dotyczącym pomocy psychologicznej i terapii oraz szeroko rozumianej profilaktyki, w tym poprzez edukację medialna) jest bardzo potrzebna. Często bowiem jest tak, że dyskutując wykorzystanie instrumentów cyfrowych przez młodych ludzi stosuje się stereotypy i uprzedzenia, które nie pomagają w sytuacjach, kiedy trzeba podejmować praktyczne oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne”.

4. Agnieszka Ogonowska, „Komunikacja i porozumienie. Sztuka bycia razem, tworzenia więzi i rozwiązywania konfliktów”, Kraków 2015, s. 140.

Komunikacja i porozumienie - okładka

Książka dotyczy problemu rozwijania podstawowych umiejętności w komunikacji społecznej na różnych etapach rozwoju człowieka (ze szczególnym uwzględnieniem wieku niemowlęcego, wczesnego dzieciństwa oraz okresu adolescencji). Publikacja ta w przystępny sposób pokazuje, jak można kształtować umiejętności dziecka w zakresie kompetencji językowych i komunikacyjnych w różnych środowiskach edukacyjnych oraz w środowisku domowym.

Z recenzji prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej – Rożek:

„Autorka podejmuje ważki temat, dotyczący budowania komunikacji przedwerbalnej i werbalnej z dziećmi w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, i przedszkolnym i szkolnym.We Wstępie Autorka jasno precyzuje cel jaki zamierzyła, tworząc tekst przede wszystkim dla rodziców i opiekunów, ale znajdują się tu także istotne uwagi z których skorzystać mogą terapeuci wczesnej interwencji, pedagodzy i szkolni psycholodzy. Prof. A. Ogonowska pisze o zagrożeniach, płynących z wysokich technologii, dla rozwoju poznawczego i emocjonalnego małych dzieci, a także o sposobach radzenia sobie w sytuacjach zakłóceń komunikacji z dzieckiem”.

5. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.), Edukacja medialna w dobie współczesnych zmian kulturowych, społecznych i technologicznych, Kraków 2015.

edukacja_medialna

Edukacja medialna to zadanie ogólnospołeczne, ponieważ wszyscy obywatele są użytkownikami i beneficjentami różnych technologii, które wykorzystują we wszystkich kluczowych sferach własnego życia. […] Współczesna cywilizacja medialna niesie ze sobą nie tylko szanse, ale również liczne zagrożenia dla rozwoju, zdrowia, a nawet życia człowieka.

Jedynie na drodze edukacji do nowych technologii, poprzez nie i dla nich jesteśmy w stanie sprostać tym wyzwaniom, a w rezultacie budować solidne fundamenty dla społeczeństwa obywatelskiego, społeczeństwa wiedzy i społeczeństwa demokracji komunikacyjnej.

Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek

Książka pod redakcją Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka bardzo aktualnie i wyjątkowo szybko reaguje na nowe trendy uwarunkowane nie tylko współczesnymi procesami społecznymi i kulturowymi, ale także technologicznymi, które odzwierciedlają się w sferze mediów i współczesnej komunikacji medialnej. […] Publikacja zawiera nowe i inspirujące uwagi, spostrzeżenia, analizy, studia przypadku oraz znaczące wnioski badawcze, które są wzbogacające i inspirujące nie tylko dla teorii i praktyki edukacji medialnej, ale również dla pokrewnych dziedzin.

Z recenzji prof. Kataríny Fichnovej (Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze)

Więcej informacji: http://www.impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/edukacja-medialna,1711.html

T2795476. Damian Gałuszka, 2017, Gry wideo w środowisku rodzinnym. Diagnoza i rekomendacje. Wyd. Libron (publikacja dofinansowana ze środków PTEM).

To pierwsza polskojęzyczna książka, która podejmuje w sposób kompleksowy rodzinne aspekty funkcjonowania gier wideo. Na ponad 200 stronach opisane zostały między innymi takie zagadnienia jak:

 • ekonomiczne i kulturowe znaczenie gier cyfrowych we współczesnym świecie;
 • podstawowe pojęcia i koncepcje teoretyczne dotyczące gier wideo;
 • charakter relacji zachodzącej pomiędzy graczem a grą;
 • rola edukacji medialnej w społeczeństwie informatycznym;
 • konsekwencje przekształceń sfery mediów;
 • cyfrowe rodzicielstwo jako wyzwanie dla współczesnych rodziców;
 • szkodliwość i edukacyjny potencjał gier elektronicznych;
 • wiedza i kompetencje rodziców oraz dzieci w odniesieniu do gier cyfrowych;
 • gry wideo w komunikacji pomiędzy dziećmi i rodzicami;
 • wartość otoczenia społecznego w kontekście wsparcia rodziców wychowujących dorastających graczy;
 • gry wideo w szkole i edukacji nieformalnej;
 • praktyczne rekomendacje dotyczące wykorzystania gier cyfrowych jako narzędzia wychowawczego i dydaktycznego.

Książka do pobrania za darmo ze strony: http://grywrodzinie.pl/

Dodaj komentarz