Statut

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACJI MEDIALNEJ

przyjęty podczas zebrania członków założycieli w dniu 6 października 2012 r.  Krakowie

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej zwane w dalszej części statutu Towarzystwem.

§2
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Kraków.

§3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4

Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń.

§5

1. Zarząd Towarzystwa używa pieczęci z napisem: POLSKIE TOWARZYSTWO EDUKACJI MEDIALNEJ.
2. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania

§6

Celem Towarzystwa jest popularyzowanie i rozwijanie wiedzy o mediach oraz edukacji medialnej, a także prowadzenie badań w tym zakresie.

§7

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:
a) współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi gospodarki, kultury i edukacji, placówkami naukowymi w zakresie planowania i realizacji rozwoju edukacji medialnej oraz praktycznego jej zastosowania;
b) współpracę z instytucjami systemu edukacji (zwłaszcza Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz kultury (zwłaszcza Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego) w zakresie opracowywania planów i programów kształcenia związanych z wiedzą o mediach i edukacją medialną oraz metod ich realizacji;
c) prowadzenie działalności wydawniczej;
d) organizowanie narad, konferencji, sympozjów, kongresów oraz seminariów naukowych popularyzujących problematykę edukacji medialnej;

e) prowadzenie szkoleń i warsztatów w zakresie wiedzy o mediach i edukacji medialnej;
f) występowanie o nagrody oraz przyznawanie nagród Towarzystwa za wybitne osiągnięcia związane z propagowaniem wiedzy o mediach i edukacji medialnej;
g) inicjowanie i prowadzenie badań naukowych;
h) udział w krajowych i międzynarodowych kongresach oraz konferencjach poświęconych problematyce wchodzącej w zakres zainteresowań Towarzystwa;
i) rozwijanie innych form działalności w zakresie wiedzy o mediach i edukacji medialnej oraz upowszechnianie wiedzy w tym zakresie;
i) współdziałanie z mediami oraz innymi instytucjami i organizacjami w kraju i zagranicą propagującymi wiedzę o mediach i edukacji medialnej.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

1. Członkiem Towarzystwa może zostać osoba fizyczna lub prawna po złożeniu pisemnej deklaracji.
2. Członkowie dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.

§9

Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, zainteresowana problematyką wiedzy o mediach i  edukacją medialną oraz jej popularyzowaniem.

§10

Członek zwyczajny ma prawo do:
a) czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa,
b) działalności w ramach Towarzystwa,
c) noszenia odznaki organizacyjnej.

§11

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa.

§12

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe lub inną formę wsparcia, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd.
2. Do członkostwa wspierającego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące członkostwa zwyczajnego, jednakże członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

§13

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Walny Zjazd Towarzystwa osobom szczególnie zasłużonym dla Towarzystwa i rozwoju wiedzy o mediach i edukacji medialnej.
2. Członkowi honorowemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.
3. Członek honorowy obowiązany jest:
a. przestrzegać postanowień Statutu,
b. stosować się do uchwał Towarzystwa,
c. działać na rzecz dobra i rozwoju Towarzystwa,
d. członek honorowy jest zwolniony od obowiązku płacenia składek członkowskich.
4.Członkiem honorowym może być także osoba zagraniczna.
5. Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
a. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu naruszenia postanowień Statutu,
c. śmierci członka.
d. Skreślenie z listy członków honorowych następuje zgodnie z § 16.

§14

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
a) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
b) aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa,
c) przestrzegania norm etyki zawodowej,
d) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walny Zjazd Towarzystwa.

§15

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
a) wystąpienia członka, zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b) skreślenia przez Zarząd z powodu nieprzestrzegania statutu lub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,
c) wykluczenia prawomocną uchwałą Walnego Zjazdu Towarzystwa lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych,
d) śmierci.

§16

Od uchwały Zarządu o skreśleniu z listy członków Towarzystwa członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zjazdu Towarzystwa, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§17

Członkostwo członka wspierającego ustaje na skutek:
a) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,
b) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa

§18

1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walny Zjazd Towarzystwa,
b) Zarząd Towarzystwa,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, o ile statut nie stanowi inaczej.
4. Zarząd Towarzystwa ma prawo uzupełnienia swojego składu, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru, na czas do najbliższego Walnego Zjazdu Towarzystwa.

§19

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walny Zjazd Towarzystwa zwoływany przez Zarząd.
2. Walny Zjazd Towarzystwa może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

§20

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zjazdu Towarzystwa należy:
a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i sekcji badawczych,
c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
d) wybór prezesa, członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e) tworzenie i rozwiązywanie sekcji badawczych,
f) zatwierdzanie regulaminów Zarządu, Komisji Rewizyjnej i sekcji badawczych,
g) zatwierdzanie wytycznych do preliminarza budżetowego i sprawozdań finansowych,
h) nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
i) uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
j) podejmowanie uchwał o zmianie statutu oraz podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§21

Walny Zjazd Towarzystwa jest władny do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, zwyczajną większością głosów.

§22

O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zjazdu Towarzystwa, Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 21 dni przed zwołaniem Zjazdu.

§23

1. Nadzwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa może być zwoływany z inicjatywy Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków.
2. Nadzwyczajny Walny Zjazd Towarzystwa jest zwoływany przez Zarząd w terminie sześciu tygodni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

§24

1. Zarząd tworzą: prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik oraz członek Zarządu.
2. Zarząd w liczbie 5 członków wybierany jest przez Walny Zjazd Towarzystwa.
3. Wiceprezesa, sekretarza i skarbnika wybiera Zarząd ze swego grona.

4. Prezes Towarzystwa:
a) kieruje pracą Zarządu,
b) zwołuje zebrania Zarządu i przewodniczy im,
c) reprezentuje Zarząd,
d) w głosowaniach nierozstrzygniętych jego głos ma znaczenie przeważające.

5. Wiceprezes zastępuje Prezesa podczas jego nieobecności.

6. Skarbnik:
a) jest odpowiedzialny za finanse Towarzystwa i czuwa nad bezpieczeństwem jego środków,
b) kontrasygnuje wszelkie zobowiązania finansowe Towarzystwa,
c) składa sprawozdania finansowe Zarządowi i Komisji Rewizyjnej na każde ich żądanie i w dowolnym zakresie związanym z gospodarką finansową Towarzystwa.

7. Sekretarz:
a) sporządza protokoły z obrad Walnych Zebrań i zebrań Zarządu, rozpoczętych w czasie trwania jego kadencji,
b) prowadzi dokumentację działalności Towarzystwa wraz z archiwum,
c) prowadzi listę członków oraz listę jednostek organizacyjnych Towarzystwa,
d) przechowuje pieczęć Towarzystwa,
e) przyjmuje i bada wiarygodność upoważnień do głosowania na Walnym Zebraniu.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zjazdu Towarzystwa,
b) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
c) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza i budżetu,
d) uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
e) występowanie z wnioskami do Walnego Zjazdu Towarzystwa o nadanie członkostwa honorowego,
f) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i międzynarodowych,
g) zarządzanie majątkiem i funduszami,
h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Towarzystwa,
i) powoływanie pierwszego przewodniczącego sekcji badawczej.

§26

1. Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równej liczby głosów decyduje głos prezesa.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§27

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Przewodniczącego i jego zastępcę wybiera Komisja Rewizyjna ze swojego składu.
3.Komisja Rewizyjna ma prawo uzupełniania swojego składu, w liczbie nie przekraczającej 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru, na czas do najbliższego Walnego Zjazdu Towarzystwa.

§28

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej, pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.
2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądać wyjaśnień.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§29

Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walny Zjazd Towarzystwa.

§30

1. Spory pomiędzy członkami Towarzystwa rozstrzygane są przez Zarząd.
2. Od uchwały Zarządu w sprawach dotyczących sporu między członkami Towarzystwa przysługuje odwołanie do Walnego Zjazdu Towarzystwa, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział V

Fundusze i majątek Towarzystwa

§31

1. Fundusze Towarzystwa pochodzą:
a) ze składek członkowskich,
b) z wydawnictw, subwencji, dotacji, darowizn i zapisów,
c) z wpływów z działalności statutowej.
2. Do ważności pism dotyczących spraw niemajątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa i Sekretarza.

3. Do reprezentowania Towarzystwa w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika

ROZDZIAŁ VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§32

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walny Zjazd Towarzystwa zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, zwykłą większością głosów.

§33

Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walny Zjazd Towarzystwa zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

Statut PTEM (do pobrania)

Dodaj komentarz