Zarząd Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej (kadencja 2016-2020)

Prezes
dr Grzegorz D. Stunża
(Uniwersytet Gdański)

Adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Cyfrowej. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013, 2017). W Uniwersytecie Gdańskim realizuje projekt „Digital Education Lab UG. Rozwój cyfrowych kompetencji przyszłości”. Pracował m.in. przy projektach badawczych z cyklu „Dzieci sieci”, koordynował projekt badawczy polskich blogów kulturalnych. Współpracuje z Fundacją Nowoczesna Polska.

Wiceprezes
prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski
(Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Skarbnik
dr Magdalena Maziarz
(Uniwersytet Wrocławski)

Sekretarz
dr hab. Magdalena Ślawska
(Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Członek Zarządu
dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS
(UMCS w Lublinie)

Współzałożycielka PTEM. Członek Prezydium Mediolingwistycznej Komisji przy Międzynarodowym Towarzystwie Slawistycznym, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Autorka i redaktor naukowa kilkudziesięciu pozycji naukowych. Oddziaływanie na polu edukacji medialnej łączy z zainteresowaniami badawczymi.  W pracach, poświęconych językowym i multimodalnym przekazom zapośredniczonym medialnie, wykorzystuje metodologiczne rozwiązania lingwistyczne (przede wszystkim lingwistyki kulturowej, pragmatyki językowej i genologii lingwistycznej) oraz ustaleniami o charakterze medioznawczym. Do interesujących zagadnień należą: intencjonalność przekazów medialnych (ich sprawczość, perswazyjność, fatyczność), i zjawiska językowe podporządkowane tej intencjonalności (m.in. gry językowe); gatunkowe ukształtowanie przekazu medialnego; problematyka medialnego obrazu świata i narracji w mediach.