Zarząd Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej (kadencja 2016-2020)

Prezes
dr hab. Grzegorz Ptaszek, prof. AGH
(AGH w Krakowie)

Doktor habilitowany w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, psycholog, językoznawca, pracuje na stanowisku profesora AGH na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Autor monografii Edukacja medialna 3.0. Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji (2019) oraz Talk show. Szczerość na ekranie? (2007), współredaktor kilku monografii zbiorowych i kilkudziesięciu artykułów poświęconych różnym aspektom mediów i edukacji medialnej, w tym: Media literacy in Poland (wspólnie z Martą Łysik) i Media Literacy Outcomes, Measurement [w:] The International Encyclopedia of Media Literacy, red. Renee Hobbs, Paul Mihailidis, New York 2019, Wiley-Blackwell oraz Media education 3.0? How Big Data, algorithms, and AI redefine our thinking about Media Education [w:] The Handbook on Media Education Research, Nowy York 2019, Wiley-Blackwell. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz European Communication Research and Education Association (ECREA). Kontakt: gptaszek(at)gmail.com

Wiceprezes
dr Grzegorz D. Stunża
(Uniwersytet Gdański)

Adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Komitetu Głównego Olimpiady Cyfrowej. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2013, 2017). W Uniwersytecie Gdańskim realizuje projekt „Digital Education Lab UG. Rozwój cyfrowych kompetencji przyszłości”. Pracował m.in. przy projektach badawczych z cyklu „Dzieci sieci”, koordynował projekt badawczy polskich blogów kulturalnych. Współpracuje z Fundacją Nowoczesna Polska.

Skarbnik
dr Joanna Bierówka
(Krakowska Akademia im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie)

Adiunkt w Katedrze Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Doktor socjologii. Zainteresowania badawcze koncentruje na zachowaniach i kompetencjach medialnych Polaków oraz na kondycji infosfery. W jej kręgu zainteresowań znajdują się również procesy grupowe a zwłaszcza wzajemność i współpraca a także wykluczenie w kontekście choroby i niepełnosprawności. Wybrane, ostatnio realizowane projekty badawcze, to: Użytkowanie (nadużycie) Internetu w toku studiowania, Zachowania informacyjne dorosłych Polaków, Internet jako narzędzie integracji osób niepełnosprawnych.

Autorka książki i kilkudziesięciu artykułów w książkach i czasopismach naukowych. Współredagowała ponadto siedem monografii poświęconych mediom, kulturze popularnej i praktykom komunikacyjnym.

Sekretarz
dr Magdalena Pataj
(UMCS w Lublinie)

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach, adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii UMCS. Redaktorka trzech publikacji poświęconych problemom kobiet we współczesnym świecie, kilkunastu artykułów poświęconych m.in. komunikowaniu o zdrowiu oraz marketingowi społecznemu. Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Członek Zarządu
dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS
(UMCS w Lublinie)

Współzałożycielka PTEM. Członek Prezydium Mediolingwistycznej Komisji przy Międzynarodowym Towarzystwie Slawistycznym, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Zarządu Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Autorka i redaktor naukowa kilkudziesięciu pozycji naukowych. Oddziaływanie na polu edukacji medialnej łączy z zainteresowaniami badawczymi.  W pracach, poświęconych językowym i multimodalnym przekazom zapośredniczonym medialnie, wykorzystuje metodologiczne rozwiązania lingwistyczne (przede wszystkim lingwistyki kulturowej, pragmatyki językowej i genologii lingwistycznej) oraz ustaleniami o charakterze medioznawczym. Do interesujących zagadnień należą: intencjonalność przekazów medialnych (ich sprawczość, perswazyjność, fatyczność), i zjawiska językowe podporządkowane tej intencjonalności (m.in. gry językowe); gatunkowe ukształtowanie przekazu medialnego; problematyka medialnego obrazu świata i narracji w mediach.